الصفحة الرسمیة الوحیدة(لفته الحموداوی)
 
ما هو جدید
 
الصفحات
المقدام(غرور)1

غروری

الورانه وی البقو خلهم یظلون

لو نوگف سنه هم ما یلحگون

 

من نشبخ نخاف تخلص الگاع

من ندبچ نخاف نخسف الکون

 

ورانه الناس صارو وحنه جدام

لجل هایَّ ورانه النای یحچون

 

من ابن آدم بعد ما منتظر طیب

من اهد ما عن محمد گال مجنون

 

ناس العن علی یگولون مو زین

چا عنی و علی المثلی شیگولون؟

 

المرهم ما یخوف من یطب بیت

الراد یشیخ کون یصیر طاعون

 

ورجه مشخبطه القانون لو ما...

یحضنه السیف ما یتسمی قانون

 

تصح نظره تطفی بگلبی النار

و تصح چلمه تشب بگلبی کانون

 

الیسبنی و هو یضحک احسن هوای...

من ذوله العلی گوَّه یسلمون

 

ما ملعون مبری الذمه یا بلیس

العاف الله و هوی التفاح الملعون

 

نعشگ کل شی بی من نعشگ انسان

و نوافی وداعتک حتی وی الیخون

 

لون فرعون گلناله هویناک...

ابألف موسی ابد ما ننطی فرعون

 

عار یصیر من یشیب الثار

و لهذا بساع بالسم نسقی کمون

 

اذا دیَّنی واحد اکرم الدین

و اذا دیَّنة واحد چنی مدیون

 

الطلب من اشوفه و عنی بعید

بید الیمر بی ارسلِّه العیون

 

اعادی الما یچاچی بساعة الضیج

و عندی الفین حر  یسوه المثل جون

 

لفته الحموداوی


اللواصق: عمودی
ابوی یعیل...

مهرجان لیالط رمضان الأهواز 

ابوی یعیل...

یگلّی ربیعتک یولیدی غربلهم وگلّه شلون؟!

و الله ربیعتی یحیرون!

واحدهم بکبر الکون...

اغربلهم بیا عربیل؟

 

الربع بالفعل ینقاسون...

ربعی شویّه بس هوای!

و الله یکثرّ الیسوون!

همّا سیوف...

بس لمن اصیحن مای...

مای ربیعتی یصیرون!

جربهم بضیج و شوف.

 

لو کشخو بخوتهم!

وحق الکافل یخبلون!

و الأکشخ بعد غیرتهم.

لو بیهم رچیچ مال...

میکشخون...

عمداً یلبسون اسمال...

حتی یصیر کشختهم!


من ازعل ودنگ راس...

و احس بالحسه ابو السجاد(ع)!

من کل صوب ادیر العین...

الگالی ثنعش عباس!

عالضدی یصب البیبن...

و الطف کل فجر ینعاد!

 

ربعی اعزاز.

هما بخوتی ینتازون...

و آنه بزودهم انتاز.

صوبی ربیعتی یگبلون...

وحضنهم حضن معتاز!

مثل حضنة نهر کارون...

لمن یحضن الأهواز!

 

اهل الکهف لجل الدین...

قبلو یطبون الغار!

و آنه و ربعی متحلفین...

لو للجنه کلنا نفوت...

لو کلنا نطب للنار!


لفته الحموداوی

 


اللواصق: الشعر الحر
عیَّال

 

مدری الناس هما زغار

مدری آنه الچبیر هوای


حتی بعینی نهر النیل

صایر ثلث قطرة مای


علی السانی خفیفه الروح

وتلعثم بچلمة جای


یبچینی الضحچ مرات

من اسمع سوالف نای


الخذت ذنیچ منه و مات

علی اعناده اچمل های


التمنانی کحل للعین

تارس عینه بمگفای


الف بایع عرضته بسوگ

ما بی من صدگ شرای


اشتکو منی و گلت عیال

عالو،ما صرت شکای


الدنیا تدهور المعذوب

و آنه العذبت دنیای


آنه و ربی متصافین

یشویطین لالک حای

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: عمودی
مو کل غیمه حبله بمای

 

مو کل غیمه حبله بمای

مو کل وگعه وگعة شان

 

یوسف من وگع بالبیر

طاح بساحة الرحمن

 

لو باقی بحضن یعقوب

چا ما خلِّده القرآن

 

لفته الحموداوی


یبلنه(آبوذیة)

 

 

عـدو حـگنـه جـمع حـگـنه یبلنه

الیصعده یشوف عرش الله یبلنه

لون دســتن علی الـــبیــده یبلنه

السراب یسیح زمزم عالوطیه

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ابوذیات
وجهچ سر...

 

وجهچ سر...


حلاة السر حجابه من اذن هذا و ذاک...

الجدِّه اسرار إترسی عیونه بالله ویاک...

یحوّا السر یموت بساع من ینباح.

 

موسم گول...

بسرعه السر یخضّر عاللسن لو طاح...

عدنا عیون ما عدهن یحوّا عگول!

یترفه العین تزرع عالدرب عاگول...

وجهچ گاع وبدیرتنا الف فلاح!

 

مو کل منتسر معیوب...

ولا کل منشهر ینحب!

یحوّا الرب...

ما ینشاف بس محبوب.

 

یحوّا البیر ما سولف علی الرایح و راجع مای!

وجهچ خیر و الما شایفین الخیر عدنا اهوای.

کوم عیون...

وبکل عین الف رمّای!

 

صوتچ همس کون یصیر لو صحتی...

الله یصیح آنه ویاچ لو طحتی...

یحمدچ کون الیکرهچ...

و حلفان العشیرة یصیر کون براسچ و سترچ...

و لو گالو ابنیتک های؟

ابوچ یشیل راسه یگول...ای،بنتی.

عدنا احلوگ...

یرمن عالرجال ارماح!

 

یالسترچ یشمخ روس...

عدنا ارجال کشختهم تری الناموس!

باچر من یصیر حساب...

ما ینفع دمع تمساح!

یالوجهچ یضوی اللیل.

هندس،ضمی الفانوس!

 

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: الشعر الحر
شویة روح

شویة طین

بشوی روح

یالفوگاها تمشی الیوم

باچر هم حدرها تروح

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: مسوده, الشعر الحر
یعربی

گالولی شنهو النسب؟

گلت النسب یعربی...

رگط الچفافی هلی...

و نسوانی سود العبی!

 

لفته الحموداوی


چلبی

ایتحگرص گلبی یا هالناس چلبی

شلل و بأرض وعره و لیل چلبی

تخورس ما نبح من شاف چلبی

النگب بالبیت چان من الخویه

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ابوذیات
الخصمهم رب دلیلی

صـبـیـهـا بــیــوم شــضَّــو ماربلهم

الـخـصـمـهـم رب دلـیــلـی ماربلهم

النخونی و صرت بالطگ ماربلهم

العرم بچفوفهم دفعو علیه

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ابوذیات
ابوذیه من گلبی

فرها؟!

شفرها؟

گالو:فرهادونی

صوب الفرهـ فرها فرهادونی

صحتله الحگ...

ولونی...

فرهدونی!

الک الله السگیط ایرد علیه

 

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ابوذیات
ما یلمنه(عتاب)

اللم الـچـده بـدامـس مایلمنه

و دای النوک صبَّح مایلمنه

الـدرآ بـالصـار بینه مایلمنه

یهل الـدمع ویرچـد الرچاب

 

لفته الحموداوی


اللواصق: عتاب
عتاب(للجماعة)

 

المغیرات الضحی باحن بصلهن

کــدیـش یـجوز داحرهن بصلهن

عــذاری عـکـه ما باعن بصلهن

علی العگال،عالطردو سراب!

 

لفته الحموداوی


اللواصق: عتاب
ابوذیة(المضاربنا)

الیعیب السیح هـسه نهان ونعاب

و صبح حالی شبه للدوح ونعاب

بمحاریهم امر کل یوم ونعی ابـ...

ذچرهم و اذکر الچانت زهیه

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ابوذیات
دارمی من الصمیم

رایدلی اخی مثبوت ما یعرف یخون

حاسد نـبی الله مـوسـی اعلی هارون

 

لفته الحموداوی


اللواصق: دارمی
صم سنین(وجهة نظری)

 

لفته الحموداوی

الطفل حساس...

یبچی اعلی الذی اینفعه...

تری الکاروک حجة نوم...

راید چف الیدفعه!

 

یموت الیاس،حتی یشوف دمع الغیم...

کل الناس بین ثنین:

راحه وضیم!

کون تموت...

حتی تشوف:

یاهی ورود یاهی سیوف!

بس شیفید...

و انت ممدد بتابوت!


مو بس جیل یطعن جیل!

حتی الصبح یتوَنَّس بموت اللیل...

کلها تصیح حل و حیل...

چی طیب عطر مرضوض جسم الهیل!

 

نجری دموع،عالعصفور...

چی طاح بحلگ تمساح!

و التمساح هم معذور...

ما یاکل،یکتله الجوع!

شجرة تموت...

ترجح روح بالتنور!

و الموضوع:

هاک بهاک،یا ستار!

حتی الدین...

نعبد الله مجبورین...

ما نعبد نطب للنار!

لو ما النار و الفردوس...

چا کلها اصبحت کفّار!

وادم،تمدح الغربان...

وتذم طلة الطاووس!

 

یا انسان...

هو العمر رمشة عین...

بین البسمله و مبروک...

و المرحوم طیب چان!

صم سنین!

 

متونسین...

لاهینه الیقال و قیل!

نتعابه و نگول تهون!

متوهمین...

نذنب چی علی الله نمون!

مامش بالسلف هابیل...

بس قابیل مالی الکون!

 

 

صم سنین

لفته الحموداوی

7/4/95


الی کارون الشهید

لفته الحموداوی

 

 

یم شمّات...

ذب حیلک علی المکسور...

لا تتوکه عالعکاز!

 

یا معجم قناعة البیک...

ضاعة چلمة"المعتاز"

 

ما یدرون...

عدنا اول نهر عطشان!

چسوه نطوک،یا کارون!

بس ما صرت چنه و چان!

یالکاتب علی التربان...

کل شی یهون...


فدوه نروح لک یا اهواز!

 

 

لفته الحموداوی


عید الفطر السعید

کل عام و انتم بالف خیر


یا انسان...

هو العمر رمشة عین!

بین البسمله و مبروک...

و الـمرحـوم طیب چان...

صم سنین!

 

لفته الحموداوی


تحذیر لقلبی

یا گلبی من الرهاوة ایّاک ویّاک

لا تـعتـب عـلی الـبـالـنـار ویّاک

لبَّـه بـیـوم صـحت الغوث ویّاک

فتی من الفین وتحدی الصعاب!

 

لفته الحموداوی


اللواصق: عتاب
عید الفطر

"کل عام و سادتی الفقراء بالف خیر"

عید الفطر السعید

 

یانه العید...

 

بالماعدنا مملی البیت

ما نعرف نگول"انرید"

 

الیم الله یمد الروح

یم وادم یمد الأید؟!

 

لفته الحموداوی


مهرجان لیالی رمضان

 

مهرجان لیالی رمضان للشعر الشعبی فی الأهواز

بعدسة:عبدالمالک

قاعة مهتاب1437

اضغط


اللواصق: العرب الی این
اسلامیه

هاک بهاک،حتی الدین...

یا ستار!

نعبد الله مجبورین!

ما نعبد نطب للنار.

لو ما النار و الفردوس...

چا کلها اصبحت کفّار!

 

 

لفته الحموداوی


صمیمیه

بحر گلبی یعبره عاگه بلیه غیض

و حـوت یونس لو زعل میفـوجه!


بـحر عـمـان بّـحـر گلـبی یـضیع

وین احطک؟و انته کلک روجه!

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ومضه
ومیض...

من المـامش اسـوی اشـکثر من اغـتاض

الـهوا لمَّـن اعـصره بـچفی یصـبح فـص


هوا ربعی،و السـانی بچـفه شـایل سیف

و اگل للسانی زحمه بهوا السیف ایگص

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ومضه
من الخاطر...

گحمـناهـا و تلاشـت و الـزلم بـانت!

تخـوُّف مـن بعـید و داعـتک چانت!

الگالو عنها صلبه بخزره شو لانت!


"اتلین الماینلان ارجال الثبتت بالحد"

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: الهوسه
حواء

مو کل منستر معیوب...

و لا کل منشهر ینحَب!

یحوَّا الرب...

ما ینشاف،بس محبوب!

 

لفته الحموداوی


اللواصق: مسوده
هوسه من الخاطر المبهج

چبَّشنـه و لـکدنا ظـهورهن بالـوید

و ملگه الماو عدنا املاگه یوم العید

ما ننگـص صلافه و بالعناد انزید

"لو ثار الماو احنه ارجاله"

 

لفته الحموداوی


اللواصق: الهوسه
حجة کلام

نجری دموع،عالعصفور...

چی طاح بحلگ تمساح!

و التمساح هم همعذور...

ما یاکل یکتله الجوع!

 


لفته الحموداوی


اللواصق: مسوده
گیظ و عید

 

 القصیدة المشارک بها فی مهرجان لیالی رمضان الثانی و الغرض کان من المشارکه هو توصیل رسالة  الی المجتمع و تم الأمر و لله الحمد.

لفته الحموداوی

گیظ و عید...

گیظ و غیم مامش و المطر ما لاح...

و احنه اسمال نلبس و الجهال اوکاح...

حگهم ما مشو حفای...

ما مره تعشو من عسرهم مای،بشوی مای...

اللگیمه شویه عدهم و احنه عدنا اهوای!

 

من چان المطر ما چنه نلبس زین!

عن اهدومنه ایسألون؟

ونگلهم ابریسم ما نلبسه ابطین!

 

عیب انگول ما عدنه و نشوه صورة الفلاح...

امی تحوک من خیط النگابه اوشاح!

مو عدهه طوایج خام ومطلعه الصدر و الجید...

 

والله اوداعة العباس...

بینه احنه الفقاره الدنیه شالت راس...

نسحگ شوک صح،بس ما سحگنه احساس...

بصریفه و حاسدتنه الناس...

نتغطی بّعضنا و ما غطانه اغماش!

الوساده ازنود اخوی و بشت ابوی افراش!

و ننسه ابحضن امنه رجفة اجویرید...

گیظ و عید...

 

شما صرنه نظل اطفال...

ونهم بالنشوفّا و بالگلت و الگال...

لو گالو لبسنه دمقس(استبرق)و دیباج،شنگلهم لبسنه اسمال؟!

یا خیال...

اخذنه ابعید...

اخذنه الدیره بیها امطار...

حتی انظل و ابد ما نخرج من الدار!

لاوین احنه نرسم بالخیال اعذار؟!

 

لیش ابعید؟

گل للگال...

لیش انتم لبسکم هیچ،لیش اسمال؟

گلِّه بگیظ اجانه العید...

ما نلبس جدید بسرعه خاف ایبید!

 

لفته الحموداوی

12/4/94


ماباچ

یَلبوه اسمع زئیرچ صدح ماباچ؟

عانه و رمه شبلچ طرد ماباچ.

یَلبوه لو لفانی الموت ماباچ...

ترطبی الجفن لو حان الجفا.

 

لفته الحموداوی


اللواصق: هباء
یفلان

برح ضب کل ضراغم جیس یفلان

و سعادین بفرو من الذیب یفلان

الزَبه و بلقیس عادن خاف یفلان

شاور هند وبعثلی بجواب!

 

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: عتاب
وطنی

کل یوم نکشف بالخلایق امرین

و الفلسفه تبرر امور الاعجاز...

 

مو #جنه وحده!

بالاصل عدنا ثنین؟!

الفردوس وحده.

و وحده اسمها #الاهواز!

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ومضه
وشایع

#وشایع

 

القصیده خیوط من غزل الزمان...

الصوفه لو مشبوشه رَگطه خیوطها!

 

هی مخبوطه و لا ناگصها خوط.

و واحد ایگلک ابشعرک خوطها!

 

اتدلل الما یعرف بسرها الحیاة...

و عالدری بسرها یتمرگص صوطها!

 

ارجال تکشخ بالعگل بین الرجال.

و قسم کشختهم بلمعة قوطها.

 

عدنا زلمه بچلمه ینطونه الیشاء...

و عدنا ما ینطونه حتی بنوطها!

 

الناس تبعو لوط،گالو بی لواط...

من درو مرسول عافو لوطها!

 

الدنیا گالو شوط،گلنه الله کریم.

یمتی لبن الغمه یوصل شوطها؟

 

 

 

لفته الحموداوی


اعتذاری

 

تمضی السنین و حول یعگب باثر حول

و تجری الاحداث إن کان النفس جاری

 

مـن مــات ریـتـه لـلعـدن ربنــا ایـطـول

و العـاش یــا جـعـلـه مـلـیک الحـواری

 

فــی نــاس لـو یـبـغـون ایـدیـهـم اتـنـول

و فی ناس مکدورة نفس شروه ساری

 

الـخـادم ابـرکـو الـلـحـــد لــازم ایـجــول

ویـجـول فــیــه الــحـاضـنــاته جــواری

 

ایـنول الـثره مـن کان له جول و الصول

و نـایـل مـعـا ایـضـاً صـبـایه و عــذاری

 

نـاس(ن)عـلیـنـا کـثـــرو گــول مـا گـول

و نـاس(ن)عـلـیـهم سـیـریــنـا ضــواری

 

مـــادام لـلـحـفـره یـخـی یـلـزم انــــزول

للـخـاطـره امـخـشـن اقــدم اعـتــــذاری

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: نبط
عذرا منصتی

 

 

روحی ما تهوی المنصه...

الشاعر السان الشعب...

شعبی هم،حم،دم بچه اعلی السله موش اعلی العنب...

القلم گتله اکتب احنه ابخیر عاند ما کتب...

  بالعجز خلیت طه و بالصدر خلیت حمالة حطب...

و نزلت آیة تبت ایدک و احترگ بیتی و لهب...

و عرگة من الورقه گصه...

 

ملتهین بحاء لو هاء الأسامی...

فرهد البیت الحرامی...

الدنیه ضدنه و احنه ضد ارواحنه و مامش محامی...

و الحچی مدفون نصه...

 

خوفی یتیتم صغیری...

خوفی صوب التهلکه یهرول مصیری...

احچی شی ویدندن بشی آخر آنه اسمع ضمیری...

نعم فوگ الخشبه ماحس عندی فرصه...

 

آنه اخاف من السیاسی...

آنه بین ارکبی راسی...

عندی بالخوف آنه فی قینس رقم کلش قیاسی...

ابساعة الحگ چنی عصه...

 

آنه من اصعد منصه الدنیه اگلگلهه ابدقیقه...

الناس ما تهوی الحقیقه...

و لوحچیت بصوت عالی ابرجلی احس میتین گرصه...

 

روحی ما تهوی المنصه...

 

 

 

 


 لفته الحموداوی

16ربیع الاول1436


اللواصق: الشعر الحر
ابوذیه-قصه

 

توفی والدها،بعد مرور عام من وفاته،کبرت الفتاة،ضاق علیها ثوبها،اتی العید و لم تستطع الوالده شراء ثوب جدید لها،تخاطب والدها قائلتاً:

 

وینک یـالهواک الشان وصیت؟

صرت ماتسمع امنادای وصیت!

گبل لا تمشی چا ویاک وصیت..

اهدومی ایشبن و جسمی سویه

 

 

 

لفته الحموداوی


ابوذیة منثور

مـن طَـشَّو حـمـلـهـا النفل لمّا

و یحن للموت شبه الطفل لُمّا

یشیب اطفالها من ایصول

یـفعل مـا یـعـرف ایـگـول

غارات عـرض مـو طول

یـگیِّـل عـلـی اعـناد ایلول

یخـفگ الـشتل و المشتول

مـن الـمـامش یسوی اتلول

یـسوی الـماخـطر بـعگول

یسوی الماخطر بعگول لمَّا...

یهد بس صدی ادخیلک بالثنیه

 

 

لفته الحموداوی


صراحه

 

صراحه

 

 

بیه کمیة صراحه!

قررت اصبح صریح...

امس مریت بعلینه(ع)...

و بالصحن ضلیت اصیح...

یا امام العدل تدری...؟

سنین صایم ما فطر للیوم جدری...!

 

صاح حیدر(ع)...

 

آنه لو حی...

چا صغت من گُبتی للأیتام یا لفته تراچی.

آنه لو حی...

چا شتلت البسمه فوگ من البواچی.

آنه لو حی...

ماکو چلمة(عوز)لو(ما عندی)تطلع بالمحاچی.

 

أبنی آمال آنه ما آبنی ضریح!

 

 

لفته الحموداوی


نعشگ روح...

قصیدة نعشگ روح

 

 

نعشگ روح ما نعشگ حـلاة اوجوه

صیر ابیض گلب مو ابیض الوجنات

 

گــالـو مــات،الله ایرحمه تذکر گال...

گالـو گــال،مــا گــالو جمــیل المات

 

یعنی الگال تـبـقی و تنسـی الأشکال

رکـز بـالکـلام و غــربــل الچلــمات

 

انته انسان،اضحک عوف طبع الذیب

من یضحک الذیب ایلوی گلب الشاة

 

حگ،تکره،تـحب،بـس لا تــبـین رای

بالـک بـالأکـرهـه اتــبــوح للــشمات

 

صح ارجال احنه و عدنه وهیبه وشان

ونذّوب الصخـر بــالمـعرکه بخــزرات

 

بس ابچلمه حلوه اگلـوب عدنه اتـذوب

عدنه اعیــون یعـمن من سـهم نظـرات

 

الیــدور بـیــاض ایــعــاشــر الصـابـون!

احـنـه انــریـد وادم بـیـهـه ریـحـة ذات.

 

حـلو اشــکــال رایــد لو حلاة اطباع؟!

هـسه اخـتـار تــسـجـد لله لــو لـلـ لات...

 

قـل،اشـهــد ان البیـض بـیـض اگلـوب.

موش اخـدود بـیـض و ســود بالنیّات

 

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: عمودی
الی المرشح الحبیب2

الی المرشح الحبیب2

 

انرید واحد أبی..

یسأل المرَّه شیبی؟

ایلبس الیجنه عبی!

مو یکشف الشیله.

 

 

لفته الحموداوی


راء_نون...

 

راء_نون...

و البیناتهم ملعون!

 

نون_ راء...

نزلنه للأرض کله بسبب حواء!

 

گالت...

گال:امرچ،راح...

تتنسه الحبیبه چانت بتفاح!

وین الوجعلنا الراء قوَّامون؟!.

 

گالت روح،مانغرگ،حلیلة نوح...

وین الوجعلنا البینهم رحمه و مودة و گالو ایظلون؟!

 

عیشَة نوط!

کل چلمة کره بالوجه ضربة صوط.

مسکین شتحمل لوط...!

وین الولباسن لکم یا ساهون؟!

 

وحده عندهه احد اویه احد!

وحدهه لم یمسسه احد...

صارت ام.

عندی کوم من السوالف،کون اضم!

 

کیدهن واید عظیم!

منهن ایخاف الرجیم.

وخلقنا لکم من انفسکم ازواجا

(صدق الله العظیم)

نفسی یا ربی بریِّه.

صلحه ما تکذب علیِّه.

ایجوز مخلوقات من ماء او حمیم!

 

الطیبات للطیبون.

الفاسقات للفاسقون.

کون گایل الله هیچ:

قد بلینا الراء بالمخلوقِ نون!

 

قاف_لام

الصوت عوره،ما علینه...

لمسة المعصم حرام...

من احب النون وافاه الجنون.

 

 

 

لفته الحموداوی

22صفر1437


شخبطه

 

احدیثه ومکحله الجفن.

عالراح و الراجع تحن!

الخجل مبعوث بسفر..

و الشال یدفع بالشعر!

ومونسه شبان النزل.

 

أنَّن و لبست شیله !

و بالعین ماکو اکحیله.

الثوب شابگ عالارض.

الستر یم الله فرض..

(ایجوز عین الله تزل)!

 

 

 

 

لفته الحموداوی


الی مرشحنا الحبیب

الی المرشح الحبیب:

 

انرید واحد یصُح...

یچسی اللیالی صبح.

بعدانه یشتل جرح.

ویعدِّل المیله!

 

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: العرب الی این
نبط(غزل)

 

تعلم

 

 

و الله تعــلم یـا ولـف کـم انا اغـلیک

میر بخـفوگک حگـد عامی عیونـک

 

مهفی غلاک و دوم یا زین شاریک

إن خانتک حتی الهواجس مخونک

 

یا هیهـ گلبی لـو تـمر بَه مطـاریـک

إن نـاداه ودَّک لَبَّـه گـلـبـی یعونک

 

لـبـیـه گـلـبٍ داعـبـتـه دعـــاویــک

یـا کـره وجـهٍ اضـحکـته شـجونک

 

سبحـان ربـی کـم بـقی فی معانیک

قوس الحواجب والنشب فی جفونک

 

ول یا عذول التسعی للذل مساعیک

یـارخوم داعـی ربـنــا لــا یـصونک

 

یا الله یا مغطی البشر من معاطیک

وصـیـه یـعـطی مـا بـغو لو یجونک

 

یا سعود صحصح لا یأس بنا الدیک

زهـب الخوادی الجاسره ثم معونک

 

گم خلنه نسری لا تناشد و مادریک

جایز نلحگ بـالسـروا لـو بدونـک؟

 

 حتی اناغی صویحبی خیی انا بغیک

کلک علی بعضک صحاک وجنونک

 

 

لفته الحیی قاسم الحموداوی

14/1/94

الجمعه


اللواصق: نبط
 

 

یوم مبارک علی جمیع المسلمین،زواج الرسول الأکرم و نبی الأمه(ص)مع طیبة القلب و الذکر السیدة خدیجه(س)(کل عام و انتم بالف خیر).

 

 

بـجـهـنـم یـوم کـامــل طَـفَّـو الـنـار

و صوت الفرح متصاعد ضجیجه

 

اهل الجـنه تـنشد عـالجری و صـار

و کل صاحب غـده یسـأل صدیجـه

 

علی اهل الارض وَکَّر خیر مـاطـار

و رحمـه ادخـلت بـگبـور العـتـیجه

 

ساعـه و صـوت مِخبِر بـالفـلک دار

مُحَمَّدنَه(ص)تزوج وی خدیجه(س)

 

 

 

لفته الحموداوی

10ربیع الاول1437


ابوذیة من الصمیم

خرس،اصمَخ،امگَرَّم مِنَّ أخی تاه...

ابـدرب ویـنـاب بـاگـو مِـنَّ أخَـیـتـه.

فِـزَّعـلـی و مـا تـعـذَّر  مِـن نِخـیتِه

و ثـلاث مـن اخـوتی هَـدَّو عـلیه.

 

 

لفته الحموداوی


اللواصق: ابوذیات
الی محمد(ص)

 

سهم الهواجس سرح...

و الگوس وتره انسحب.

 

سدد،رما،ما خطه...

لو خاطی چا ما تعب!

 

وصف الرأیته صعب.

الأصعب،علیَّ صعب!

 

حاولت اوصف النبی...

بس شیوصف العجب!

 

خایف اخل بالوصف...

ینزل علیَّ غضب.

 

ما یغضب ادری النبی.

بس ادری انا عنده رب...

 

الیَّ یزعل النبی(ص)...

ایعد لَه ذاتَ اللهب.

 

 

ایجازی مثل ما جزه...

ذیچ الی حملة حطب.

 

ما یربح ادری ابد...

چی ما غنا ما کسب.

 

واحد محمد(ص)،حرت!؟

لولا محمد(ص) شعب!؟

 

بکل بیت منه اسم...

کل قلم بسمه کتب.

 

لجله جزانه العدم.

للخلقه چان السبب.

 

من طین ادری نخلق...

بس بسمه لمعة ذهب!

 

عدوانه ما ذمته...

حباه من هب و دب.

 

 

اللاح و المو،هوی....

شخصک خلاف العنب.

 

الأمه ما سمته...

بسمک محمد ذنب.

 

الحبه شیخ افتخر...

الباری الک وجه حب.

 

المای اذا ینتخی...

بجاهک لظا چانه شب!

 

اسمک محمد(ص) بقی...

و الغیر اسمه انشطب.

 

 

 

 لفته الحموداوی

 

 

 

 


الهی...

 

الهی...

اله الغاشیه و الطور...اله الکُم اله الغور...

احبنه و یحب غیری...و گلتله ارجاک ثم ارجاک گال اشبیک مو مجبور؟!

بس معذور...

اذا من حسن وجهه اتغار حتی الحور...

قسم بالخُنَس الکُنس کواعب بالجنان اهوای رادن منِّه وهلة نور...

اذا بسمه النبی اسرافیل بالمحشر صدح بالصور...

عَبَس ثم تولی ثم مات النور...

و الجبال سیرت و النجوم انکدرت و البحار سجرت...

هیچ احس بیه یصیر من وجه خلِّی یدور...

المیت روحه اترد لون من ضی حبیبی اشوای یسطع عالقبور...

غاب عن عینی ثوانی و رتلت یاسین وحصیت النذور...

حالی چن حال الروافض من تئن اعلی الظهور...

 

 

 

 

لفته الحیی قاسم الحموداوی

13صفر1436


اللواصق: الشعر الحر
زهیری2

مـا وَلِّـه غیـرک مُحِب گـلـبی عـلی لا وَلَک

صح غیره گتـله ولـک لا نَب علـی لا  وِلَک

چم سِر الک ضم  وِلَک چم فَم ولک لا وَّلَک

جـازیـتـه بَـردَه الــجــزه دَر الــحـجـر یابه دَر

مــیَــسَّر و الـف یـا هـلا لحظه عـلـی یابه دِر

ویــاک اخــذت الـگــلب،رد الــگـلب یابه دُر

مــا حــسَّبِت لـلــغرب تــصــفه ملک لا ولک

 

لفته الحموداوی

 


اللواصق: زهیری
یا دین؟

 

یا دین؟

 

 

عن یا دین تحچیلی ترید الحین؟

عن یا دین؟

عن الـ إس،یعنی اصمت لو علی الگول و تفضل یا بعد هالعین...

عن یا دین؟

 

عن لام الدرع تحچیلی لو عاللام نفسه و صاربوذی و ضیَّع الدالین؟

لو عالسام روحه و باعهه ابسوگ الغنی ابفلسین؟

عن یا دین؟

 

إس یا لام لا تحچی،دِ خَل صدری تخرگه اسهامهم یا لام معذورین...

باعونی بلاش اعضای بارض الدین...

قهری اعلی البلاش الماشبعهم زین...

عن یا دین؟

 

إس...

لام،اشجرالک عوف طروی الثار...

بالصدفه اسعروهه النار...

بالصدفه انقتل کرار...

بالصدفه انسبت نسوان...

و الله مو قصدهم چان...

ما رادور یموت احسین!

هسه احچیلی عن یا دین،تحچیلی ترید الحین؟

 

 

 

لفته الحموداوی

1435

 

 

*اللام:الدرع

*اس:اصمت